Železničný zvršok

Commercial Contact realizuje práce a údržbu na aktívnych železničných tratiach, kde dokáže vykonávať činnosti pri zaručení extrémne krátkych prerušení cez deň či v noci, pri dodržaní dostupných časových okien.
Naši pracovníci majú všetky osvedčenia RFI, potrebné pre prácu v bezpečných podmienkach, pri dodržaní platných predpisov.
Úplne nezávisle si spravujeme presné zásobovanie stavenísk spotrebnými materiálmi a používame výlučne len nástroje a prostriedky, ktoré sú špičkové v oblasti železničnej údržby.

Naše činnosti týkajúce sa železničného zvršku zahŕňajú:

– Likvidáciu existujúcich koľajníc
– Výstavbu železničných tratí
– Výstavbu nových výhybiek
– Úpravu koľajníc
– Aluminotermické zváranie
– Montáž izolovaných, lepených spojov
– Výmenu koľajníc
– Vyznačovanie trasy oblúkov
– Montáž svoriek Vossloh na udržanie oblúkov
– Asanáciu lôžka

Metro a električkové trate

Bohaté skúsenosti ktoré sme získali v oblasti železničných zvrškov, nám umožňujú profesionálne sa venovať aj špecifickému odvetviu mestskej dopravy. Venujúc zvláštnu pozornosť požiadavkám na životné prostredie, ktoré treba rešpektovať v mestských centrách, sa zaoberáme:

– Výstavbou koľajových dráh z betónu
– Výstavbou výhybiek z betónu
– Realizáciou nástupíšť a oporných múrov z betónu

Civilná železničná výstavba

Okrem prác týkajúcich sa železničných zvrškov Commercial Contact vykonáva aj činnosti spadajúce do oblasti civilnej výstavby.
Príkladom môžu byť:

– Vytyčovacie činnosti
– Realizácia tunelov, chodníkov, kanálov
– Pätky stĺpov pre elektrifikované trate, stĺpy M a stĺpy L.S.
– Ukladanie kanalizácií pozdĺž koľajníc
– Výstavba nástupíšť a železničných prechodov
– Podchody
– Diela zo železobetónu
– Zabezpečenie pracovnej sily, špecializovanej na práce na elektrifikovaných tratiach